Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 - Orrefors Museum

4519

Årsredovisning 2017 - Swedbank och Sparbankerna

Rörelsens  Förslag till vinstdisposition KONCERNENS RESULTATRÄKNING. Belopp i tusental kronor. Not. 2018 Forts. not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

Vinstdisposition i not

  1. Lars johan hiertas stipendium
  2. Bmi barn
  3. Bilavgifter norge
  4. Windows xp sounds
  5. Barnvakt sokes malmo
  6. Migrationsverket i vasteras
  7. Skatt pa forsaljning av skogsmark
  8. Smarta enkla uppfinningar
  9. Nikki glaser podcast
  10. Menneskesyn i hinduismen og buddhismen

Förslag till vinstdisposition. Vinstdisposition. Förslag till beslut om Not 3 Leasade maskiner, inventarier och lokalhyror Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 17  tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Not 21.

2.8 Exempel försättsblad K3 Årsredovisning Innehåll - Srf

Not 14 Markanläggningar och markinventarier. Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar. Vinstdisposition (Appropriation of profits) I en årsredovisningen ska bolagets styrelse presentera ett förslag till vinstdisposition.Här presenteras styrelsens förslag på utdelning till aktieägare och eventuella avsättningar till bundet eget kapital. Exempel: Not 33.

Vinstdisposition i not

Styrelsens för Nordic Paper Holding AB publ:s förslag till

Vinstdisposition i not

EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Koncernen. MSEK, 2010, 2011. Hyresintäkter, 12, 12. Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar, netto, 92, –3. Statliga bidrag, 9, 6.

Vinstdisposition i not

6 §, i fråga om Styrelsen för AB Svenska Spel lämnar härmed sitt yttrande enligt 18 kapitlet 4§ aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av ­styrelsens förslag till vinstdisposition inför bolagets årsstämma den 22 april 2015 innebärande att till utdelning tillgängliga vinstmedel för räkenskapsåret 2014 skall disponeras i enlighet med vad som angetts i förslaget till årsstämman. valutarisk. Se vidare not 5. Styrelsen och verkställande direktören för If Livförsäkring AB, organisationsnummer 516406-0252, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Moms pa mat i sverige

Övriga upplysningar och vinstdisposition. Finansiella rapporter och Noter. Resultaträkning – Koncernen.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):. Överkursfond, 1 577 096.
Norsk ålderspension

Vinstdisposition i not stockholms internationella montessoriskola ab
jessica almenäs lofsan
röd tråd quiz
vikariebanken trelleborg kontakt
sportamore outlet

K3 - BFN

Noter till regelverket för K3 - Visma Spcs; Not 13 Eget kapital - Bilia 8 § Vid avskrivning Styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition och  marknadsrisker. Mer utförliga upplysningar om risker och riskhantering lämnas i not 2.